همکاری با سودآور

با توجه به سیاست در نظر گرفته شده برای سایت سودآور در نظر است نسبت به جذب همکار اقدام نماییم . جهت تحقق این موضوع از بین افراد واجد شرایط نفراتی بصورت پروژه ای جذب خواهند شد . عزیزانی که تمایل به همکاری با ما دارند نسبت به تکمیل فرم اقدام تا بعد از بررسی سوابق در صورت مطابقت پروژه و هزینه با فعالیت ثبت شده با آنها تماس بگیریم .